Vanhemmuuden tyylit

Vanhemmuuden tyyleissä liikkuminen: Arvovaltaisen vanhemmuuden edut

Arvovaltainen vanhemmuus – vanhemmuuden tyyleissä navigointi
Tutustu auktoriteetin vanhemmuuden muutosvoimaan. Opi, kuinka tämä tasapainoinen lähestymistapa edistää itsenäisyyttä, kasvattaa itsetuntoa ja muodostaa itsevarmoja, monipuolisia yksilöitä.

Vanhemmuus on matka täynnä iloa, haasteita ja lukemattomia päätöksiä. Monet vanhemmat eivät ymmärrä, että tietty kasvatustyyli voi luokitella heidän lastensa kanssa tekemänsä päätökset ja heidän vuorovaikutuksensa. On olemassa neljä ensisijaista vanhemmuuden tyyliä; autoritaarinen, arvovaltainen, salliva ja sitoutumaton.

Arvovaltainen vanhemmuus on laajalti tunnustettu kultastandardiksi, ja se on käytännöllinen lähestymistapa erilaisten keskuudessa vanhemmuuden tyylit. Arvovaltainen vanhemmuus, joka perustuu keskinäiseen kunnioitukseen, selkeään kommunikaatioon ja välittävään ohjaukseen, löytää herkän tasapainon rajojen asettamisen ja itsenäisyyden edistämisen välillä.

Tri Emily Eckstein, PsyD, LMFT ja kliinisten toimintojen johtaja klo Kevyesti käyttäytymisterveys, sanoo, että "Auktoriteettisen vanhemmuuden, joka tarjoaa suuren annoksen ohjausta, mutta myös antaa lapsille mahdollisuuden yrittää ja epäonnistua, on osoitettu lisäävän lasten itsetuntoa ja samalla lisäävän sietokykyä ja kykyä voittaa haasteita. Uskotaan, että tämä yritys ja erehdys tuettu prosessi on, että lapset oppivat äänensä voiman ja näkyvät vahvempina koulu- ja vertaissuhteissa. Näitä lapsia kuvataan usein kunnioittaviksi ja tehokkaiksi ongelmanratkaisijaksi.

Olitpa uusi vanhempi, joka etsii ohjausta, tai kokenut hoitaja, joka haluaa parantaa vanhemmuuden tekniikoitasi, liity joukkoomme, kun navigoimme arvovaltaisen vanhemmuuden maailmassa ja paljastamme sen muuttavan voiman luottavaisten, vastuullisten ja monipuolisten yksilöiden muodostamisessa.

Arvovaltaisen vanhemmuuden ominaisuudet

Se voi auttaa tarkastelemaan eroja arvovaltainen vs autoritaarinen vanhemmustayyli kuvaamaan arvovaltaista tyyliä oikein. Autoritaarinen vanhemmuus pyörii tiukkojen sääntöjen noudattamisen, kurinalaisuuden ja korkeiden odotusten asettamisen ympärillä. Vanhemmat, jotka omaksuvat tämän tyylin, osoittavat yleensä hallitsevaa ja vaativaa käyttäytymistä ja pyrkivät tottelevaisuuteen ja noudattamiseen lapsiltaan.

Tiukassa, autoritaarisessa taloudessa lapset noudattavat usein ohjeita kyselemättä, sillä tottelemattomuudella on seurauksia. Tämä vanhemmuuden lähestymistapa voi kuitenkin haitata lasten autonomian ja päätöksentekotaitojen kehittymistä, mikä saattaa johtaa haasteisiin heidän kyvyssään puolustaa itseään ja ajatella itsenäisesti.

Toisaalta arvovaltaiselle vanhemmuudelle on tunnusomaista harmoninen sekoitus sääntöjä, lämpöä ja avointa viestintää. Tämä kasvatustyyli asettaa selkeät rajat ja odotukset varmistaen, että lapset ovat tietoisia seurauksista, jotka liittyvät sääntörikkomuksiin.

Arvovaltaisessa vanhemmuudessa kasvatetuilla lapsilla on taipumus kehittää omavaraisuutta, sosiaalista osaamista ja vahvaa itsetuntoa edistämällä kannustavaa ympäristöä. Arvovaltaisten vanhempien tasapaino rakenteen ja hoitavan ohjauksen välillä antaa lapsille mahdollisuuden kehittää tärkeitä elämäntaitoja ja selviytyä haasteista luottavaisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että arvovaltaista vanhemmuutta kuvaavat parhaiten seuraavat seikat:

 • Korkeat odotukset ja selkeät säännöt
 • Lämpöä, reagointikykyä ja joustavuutta
 • Kannustaminen itsenäisyyteen ja neuvotteluihin
 • Tasapaino kurin ja vapauden välillä

Arvovaltaiseen vanhemmuuteen liittyvät psykologiset teoriat

Psykologiset teoriat tarjoavat arvokkaita näkemyksiä vanhemmuuden ja lapsen kehityksen välisestä yhteydestä. Näiden teorioiden ymmärtäminen voi valottaa taustalla olevia mekanismeja, jotka muokkaavat arvovaltaiseen vanhemmuuteen liittyviä tuloksia.

Kolme näkyvää psykologista teoriaa, jotka liittyvät vanhemmuuteen, ovat:

 • Kiinnitysteoria
 • Sosiaalisen oppimisen teoria
 • Vanhempi-lapsi-dyadien teoria

Jokainen teoria tutkii vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen eri puolia ja niiden vaikutusta lapsen kehitykseen.

Kiinnitysteoria

Kiintymysteoria korostaa sen merkitystä turvallisia emotionaalisia siteitä lasten ja heidän huoltajiensa välille. Tämän teorian mukaan lapsilla, jotka kokevat johdonmukaista, herkkää ja hoivaavaa hoitoa vanhemmiltaan tai ensisijaisilta huoltajilta, kehittyy yleensä turvallinen kiintymys. Turvallisesti kiintyneillä lapsilla on parempi emotionaalinen säätely, paremmat sosiaaliset taidot ja korkeampi itsetunto. Arvovaltainen kasvatustyyli, joka korostaa lämpöä ja reagointikykyä, sopii hyvin kiintymysteorian periaatteisiin, mikä helpottaa turvallisten kiintymysten kehittymistä ja edistää myönteisiä lasten tuloksia.

Sosiaalisen oppimisen teoria

Sosiaalisen oppimisen teoria korostaa havainnollisen oppimisen ja mallintamisen vaikutus lapsen käyttäytymiseen. Tämän teorian mukaan lapset oppivat tarkkailemalla ja jäljittelemällä käyttäytymistään, joita he todistavat ympäristössään, mukaan lukien vanhempiensa käyttäytyminen. Arvovaltaisen vanhemmuuden yhteydessä vanhemmat toimivat roolimalleina, jotka osoittavat prososiaalista käyttäytymistä, tehokasta kommunikaatiota ja ongelmanratkaisutaitoja. Lapset sisäistävät ja omaksuvat nämä käyttäytymiset tämän prosessin kautta kehittäen sosiaalisesti päteviä ja hyvin sopeutuneita yksilöitä.

Vanhempi-lapsi-dyadien teoria

Vanhempi-lapsi-dyadien teoria keskittyy vanhempien ja lasten välisten suhteiden vastavuoroinen luonne. Tämä teoria tunnustaa, että vanhemman ja lapsen vuorovaikutukseen liittyy molemminpuolisia vaikutuksia, ja molemmat osapuolet muokkaavat aktiivisesti toistensa käyttäytymistä ja kehitystä. Arvovaltainen vanhemmuus on linjassa tämän teorian kanssa korostamalla yhteistyö- ja yhteistyösuhdetta vanhempien ja lasten välillä.

Edistämällä avointa kommunikaatiota, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistä päätöksentekoa arvovaltainen vanhemmuuden tyyli vaalii positiivista vanhemman ja lapsen välistä dynamiikkaa, edistää terveiden emotionaalisten siteiden kehittymistä ja helpottaa optimaalisia lasten tuloksia.

Arvovaltaisen vanhemmuuden vaikutukset

Arvovaltainen vanhemmuus ylittää rajojen asettamisen ja lasten kasvattamisen; se vaikuttaa syvästi ja positiivisesti heidän käyttäytymiseensa, emotionaaliseen hyvinvointiinsa ja sosiaalisiin taitoihinsa. Arvovaltaisen vanhemmuuden vaikutuksen ymmärtäminen lapsen kehityksen eri näkökohtiin voi havainnollistaa sen pitkäaikaisia ​​etuja.

Arvovaltainen vanhemmuus luo vahvan perustan lapsille menestyä itsekurin ja sopeutumiskyvyn kasvattamisesta korkean itsetunnon ja positiivisten vertaissuhteiden edistämiseen.

Arvovaltaisen vanhemmuuden vaikutukset lasten käyttäytymiseen

Arvovaltaisen vanhemmuuden vaikutukset lasten käyttäytymiseen ovat kauaskantoisia ja vaikuttavia, ja ne muokkaavat merkittävästi heidän luonnettaan ja käyttäytymistään. Vahvistamalla itsekuria, vastuullisuutta, sopeutumiskykyä ja ongelmanratkaisutaitoja arvovaltainen vanhemmuus luo pohjan lapsille positiiviselle käyttäytymiselle ja vastuullisten valintojen tekemiselle.

Itsekuri ja vastuu

Arvovaltainen vanhemmuus juurruttaa lapsiin itsekuria ja vastuuntuntoa. Asettamalla selkeät odotukset ja johdonmukaiset rajat arvovaltaiset vanhemmat rohkaisevat lapsiaan ottamaan vastuun teoistaan. Tämä edistää itsehillinnän, vastuullisuuden ja vahvan työmoraalin kehittymistä.

Sopeutumiskykyä ja ongelmanratkaisukykyä

Arvovaltaisessa vanhemmuuden ympäristössä kasvaneilla lapsilla on yleensä vahva sopeutumiskyky ja ongelmanratkaisukyky. Arvovaltaisen vanhemmuuden tasapainoinen lähestymistapa antaa lapsille mahdollisuuden tehdä päätöksiä vanhempiensa asettamien rajojen sisällä. Tämä autonomia kasvattaa heidän kykyään ajatella kriittisesti, harkita vaihtoehtoja ja löytää ratkaisuja kohtaamiinsa haasteisiin.

Arvovaltaisen vanhemmuuden vaikutukset lasten emotionaaliseen hyvinvointiin

Arvovaltainen vanhemmuus on avainasemassa lasten emotionaalisen hyvinvoinnin vaalimisessa, positiivisen itsetunton edistämisessä ja emotionaalisten vaikeuksien riskin vähentämisessä. Edistämällä korkeaa itsetuntoa ja luomalla kannustava ympäristö, joka vähentää masennusta, stressiä ja ahdistusta, arvovaltainen vanhemmuus luo vankan emotionaalisen perustan lapsille menestyä ja kukoistaa.

Korkea itsetunto

onnellisia lapsia, joilla on korkea itsetuntoArvovaltainen vanhemmuus edistää lasten tervettä itsetuntoa. Arvovaltaisten vanhempien lämpö, ​​tuki ja hyväksyntä luovat hoitavan ympäristön, jossa lapset tuntevat olonsa arvostetuiksi ja arvostetuiksi. Tämä positiivinen tunnepohja auttaa lapsia kehittämään vahvaa uskoa omiin kykyihinsä ja vaalii tervettä minäkuvaa.

Matala masennuksen ja ahdistuksen taso

Arvovaltaisessa vanhemmuuden tyylissä kasvatetut lapset kärsivät vähemmän todennäköisesti korkeasta masennuksesta ja ahdistuksesta. Tämän vanhemmuuden tyylin johdonmukainen emotionaalinen tuki, avoin viestintä ja turvalliset kiintymykset edistävät lasten yleistä emotionaalista hyvinvointia. Tarjoamalla turvallisen ja vakaan ympäristön arvovaltaiset vanhemmat auttavat lapsia kehittymään joustavuus ja selviytymisstrategiat, mikä vähentää tunnevaikeuksien riskiä.

Arvovaltaisen vanhemmuuden vaikutukset lasten sosiaalisiin taitoihin

Sosiaalisten taitojen kehittäminen on ratkaisevan tärkeää lapsen kasvulle, jotta hän voi navigoida ja olla tehokkaasti vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Arvovaltainen ja lempeä vanhemmuutta Sillä on merkittävä rooli lasten sosiaalisten taitojen muokkaamisessa, jolloin he voivat kehittää merkityksellisiä ihmissuhteita, osallistua tehokkaaseen verbaaliseen kommunikaatioon ja käyttää kehonkieltä tehokkaaseen ilmaisuun.

Istuttamalla tarvittavia sosiaalisia taitoja arvovaltainen vanhemmuus antaa lapsille työkalut ystävyyssuhteiden solmimiseen, jakamiseen ja yhteistyöhön sekä menestymiseen erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. Nämä sosiaaliset kompetenssit lisäävät luottamusta, empatiaa ja kykyä navigoida menestyksekkäästi sosiaalisissa vuorovaikutuksissa.

Positiiviset vertaissuhteet

Arvovaltaisella vanhemmuudella on ratkaiseva rooli lasten sosiaalisten taitojen muokkaamisessa, mikä johtaa myönteisiin vertaissuhteisiin. Tämän vanhemmuuden tasapainoinen lähestymistapa rohkaisee lapsia osallistumaan prososiaaliseen käyttäytymiseen, kuten jakamiseen, empatiaan ja yhteistyöhön. Näiden ominaisuuksien ansiosta lapset voivat rakentaa terveitä ja tyydyttäviä suhteita ikätovereihinsa, jotka perustuvat molemminpuoliseen kunnioitukseen ja huomioimiseen.

Rakentava auktoriteettivuorovaikutus

Arvovaltainen vanhemmuus antaa lapsille myös kyvyn navigoida auktoriteettihahmoissa rakentavasti. Kokemustensa kautta arvovaltaisten vanhempien kanssa lapset oppivat kunnioittamaan auktoriteettia ja reagoimaan siihen asianmukaisesti. Tämä ymmärrys muuttuu positiiviseksi vuorovaikutukseksi opettajien, mentoreiden ja muiden heidän elämänsä auktoriteettihahmojen kanssa, mikä helpottaa heidän sosiaalista ja akateemista menestystä.

Arvovaltainen vanhemmuus eri kulttuureissa

arvovaltainen vanhemmuus muissa kulttuureissaArvovaltaisen vanhemmuuden käytäntö vaihtelee kulttuureissa, mikä heijastaa kulttuuristen normien, arvojen ja vanhemmuuden perinteiden vaikutusta. Mukaan tutkimus, arvovaltaisen vanhemmuuden yleisyydessä on huomattavia eroja eri etnisten ryhmien välillä. Eurooppalais-amerikkalaiset vanhemmat osoittavat yleensä enemmän arvovaltaista vanhemmuutta kuin etnisiin vähemmistöihin kuuluvia vanhempia.

Etnisten vähemmistöjen vanhemmuuteen liittyvien käytäntöjen yhteydessä afroamerikkalaisten ja aasialaisamerikkalaisten vanhempien havaitaan usein omaksuvan autoritaarisempia vanhemmuuden tyylejä kuin heidän eurooppalais-amerikkalaiset kollegansa. Tämä ero voidaan selittää kulttuurierojen ja historiallisten kontekstien ansioksi. Esimerkiksi afroamerikkalaiset vanhemmat voivat korostaa kurinalaisuutta ja tottelevaisuutta suojellakseen lapsiaan yhteiskunnassa, jolle on historiallisesti leimattu rodullinen eriarvoisuus ja syrjintä. Samoin aasialaisamerikkalaiset vanhemmat voivat asettaa etusijalle auktoriteetin kunnioittamisen ja kulttuuristen arvojen noudattamisen, jotka korostavat hierarkkisia perherakenteita.

Sitä vastoin eurooppalais-amerikkalaiset vanhemmat, jotka ovat saaneet vaikutteita individualistisista kulttuuriarvoista, pyrkivät korostamaan itsenäisyyden, avoimen kommunikoinnin ja keskinäisen kunnioituksen vaalimista arvovaltaisten vanhemmuuden periaatteiden mukaisesti. Nämä ovat kuitenkin yleisiä suuntauksia, ja vanhemmuuden käytännöt voivat vaihdella suuresti etnisten ryhmien sisällä ja välillä.

Arvovaltainen vanhemmuus monen sukupolven kodeissa

onnellinen monen sukupolven perheUsean sukupolven kodeissa vanhemmuuteen voi vaikuttaa saman katon alla asuvien eri sukupolvien monimutkainen dynamiikka ja monipuoliset näkökulmat. Vanhemmuustyyli näissä kotitalouksissa voi vaihdella kulttuuristen, sukupolvien ja yksilöllisten tekijöiden mukaan. Tämä ainutlaatuinen ympäristö vaatii usein joustavuutta ja sopeutumiskykyä vanhemmuuteen liittyvissä lähestymistavoissa, koska useilla sukupolvilla voi olla erilaisia ​​​​vanhemmuuden uskomuksia ja käytäntöjä.

More4Kidsin haastattelussa psykologi Francyne Zeltser, New Yorkin Manhattan Psychology Groupin mielenterveyspalveluiden johtaja, kertoi, että "Vaikka vanhemmat voivat harjoittaa mitä tahansa vanhemmustayyliä, olen kokemukseni mukaan nähnyt, että vanhemmat, jotka kasvattavat lapsiaan usean sukupolven kodissa, noudattavat todennäköisemmin. autoritaarinen lähestymistapa, merkittävästi, jos autoritaariset vanhemmat ovat kasvattaneet heidät."

Tehokas kommunikaatio, toistensa näkemysten kunnioittaminen ja yhteisen sävelen löytäminen ovat ratkaisevan tärkeitä monien sukupolvien kodin erilaisissa vanhemmuuden tyyleissä navigoinnissa.

Strategiat vanhemmille, joilla on arvovaltainen tyyli

Arvovaltaisena vanhempana oleminen edellyttää herkän tasapainon löytämistä sen välillä, että olet mukana lapsesi elämässä ilman, että hänestä tulee a helikopterin vanhempi. Arvovaltaiset vanhemmat ymmärtävät sitoutumisen ja tukemisen tärkeyden samalla, kun he antavat lapsilleen tilaa kehittää itsenäisyyttään ja ongelmanratkaisutaitojaan.

Vanhemmat, jotka pyrkivät omaksumaan arvovaltaisen tyylin, käyttävät tyypillisesti seuraavia strategioita:

 1. Osoita huolta ja huolenpitoa. Arvovaltaiset vanhemmat osoittavat lapsilleen välittävänsä sanoilla, teoilla ja eleillä. Rakkauden, empatian ja kiinnostuksen ilmaiseminen lastensa elämää kohtaan auttaa luomaan vankan emotionaalisen yhteyden.
 2. Tunnista ja kehu positiivista käytöstä. Lapsesi positiivisen käytöksen ja saavutusten tunnistaminen ja ylistäminen on välttämätöntä hänen itsetuntonsa rakentamiseksi ja haluttujen käyttäytymisten vahvistamiseksi. Tämä rohkaisu motivoi lapsia jatkamaan positiivisten valintojen tekemistä.
 3. Aseta selkeät ja oikeudenmukaiset odotukset. Nämä vanhemmat asettavat selkeät ja kohtuulliset odotukset lastensa käytökselle ja suoritukselle. Viestimällä näistä odotuksista tehokkaasti lapset ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan, ja voivat pyrkiä täyttämään nämä standardit.
 4. Osoita aktiivista kuuntelua. Lasten kuunteleminen ilman tuomitsemista tai keskeytyksiä edistää avointa kommunikaatiota ja vahvistaa vanhempien ja lasten välistä suhdetta. Heidän ajatustensa ja mielipiteidensä arvostaminen auttaa heitä tuntemaan itsensä kuulluiksi ja ymmärretyiksi.
 5. Pidä johdonmukaisuus. Johdonmukaisuus on ratkaisevan tärkeää arvovaltaisessa vanhemmuudessa. Johdonmukaiset säännöt, rutiinit ja seuraukset luovat rakenteellisen ympäristön, joka edistää lasten turvallisuuden tunnetta ja ymmärrystä.
 6. Käytä valintoja ja seurauksia kurissa. Sen sijaan, että luottaisivat pelkästään rangaistuksiin, arvovaltaiset vanhemmat käyttävät kurinalaista lähestymistapaa, joka keskittyy valintoihin ja seurauksiin. Tämä lähestymistapa auttaa lapsia ymmärtämään tekojensa luonnolliset seuraukset ja rohkaisee heitä ottamaan vastuuta käyttäytymisestään.
 7. Kunnioita lasten mielipiteitä. Arvovaltaiset vanhemmat arvostavat lastensa mielipiteitä ja ottavat heidät tarvittaessa mukaan päätöksentekoon. Tämä käytäntö edistää autonomian ja riippumattomuuden tunnetta ja samalla opettaa lapsia tekemään tietoisia valintoja.
 8. Osoita kiintymystä ja sanallista rakkautta. Säännöllinen fyysisen kiintymyksen osoittaminen, kuten halaukset ja suudelmat, sekä suullinen rakkauden ja arvostuksen ilmaiseminen luovat lämpimän ja hoitavan ympäristön, joka vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä yhteyttä.
 9. Tarjoa mahdollisuuksia valinnantekoon. Lasten salliminen tehdä ikään sopivia valintoja rajojen sisällä auttaa heitä kehittämään päätöksentekotaitoja ja itsenäisyyden tunnetta. Tämä voi sisältää valintoja, jotka liittyvät vaatteisiin, toimintaan tai jopa ongelmanratkaisuskenaarioihin.

Toteuttamalla näitä strategioita arvovaltaiset vanhemmat voivat luoda tukevan ja hoitavan ympäristön, joka edistää heidän lapsensa emotionaalista hyvinvointia, edistää positiivista käyttäytymistä ja rohkaisee heidän itsenäisyyttään ja henkilökohtaista kasvuaan.

Vanhemmuustyylisi ymmärtäminen

Dr. Eckstein sanoo: "On tärkeää tietää, ettei ole olemassa täydellistä tapaa vanhemmuuteen, ja usein monet meistä hyödyntävät erilaisia ​​interventiotyylejä tilanteen ja oman kasvatuksensa perusteella. Ole armollinen itsellesi sekä avoin ja utelias tavoitteena olla mahdollisimman terveenä lapsillemme.”

Ja jos sinulla ja vanhemmuuskumppanillasi on erilaisia ​​lähestymistapoja vanhemmuuteen, tiedä, ettet ole yksin. "Kun sinulla on kaksi vanhempaa, jotka kamppailevat sopimaan vanhemmuuden tekniikoista ja tyyleistä, voi myös olla ihanteellinen aika hakea ammattiapua", tohtori Eckstein sanoo.

Arvovaltaisesta vanhemmuudesta on hyötyä sekä vanhemmalle että lapselle

Arvovaltaisen vanhemmuuden tyylin omaksuminen tuottaa lukuisia etuja sekä vanhemmille että lapsille. Arvovaltaisessa vanhemmuudessa kasvatetut lapset kehittävät itsekuria, vastuullisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja, jotka auttavat heitä menestymään eri elämänalueilla.

Arvovaltaisen vanhemmuuden etuja ovat, että tämä lähestymistapa edistää lasten emotionaalista hyvinvointia, edistää korkeaa itsetuntoa ja vähentää masennuksen ja ahdistuksen riskiä. Lopuksi lasten sosiaaliset taidot kukoistavat arvovaltaisessa vanhemmuudessa, jolloin he voivat muodostaa myönteisiä vertaissuhteita ja olla rakentavassa vuorovaikutuksessa auktoriteettihahmojen kanssa.

Yhdistämällä lämpöä, selkeitä odotuksia ja avointa kommunikaatiota, arvovaltainen vanhemmuus luo perustan lapsille menestyä akateemisesti, emotionaalisesti ja sosiaalisesti, mikä lopulta muodostaa heistä itsevarmoja, monipuolisia yksilöitä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on arvovaltainen vanhemmuus?

Arvovaltainen vanhemmuus on tasapainoinen lähestymistapa lasten kasvatukseen, jossa yhdistyvät lämpö, ​​hoivaaminen ja selkeiden rajojen asettaminen. Vanhemmat, jotka omaksuvat tämän tyylin, kommunikoivat avoimesti lastensa kanssa, kannustavat itsenäisyyteen ja noudattavat sääntöjä samalla kun he vastaavat lastensa tarpeisiin. Tätä tyyliä pidetään usein vanhemmuuden kultaisena standardina, ja se edistää luottavien, vastuullisten ja monipuolisten yksilöiden kehittymistä.

Miten arvovaltainen vanhemmuus eroaa muista vanhemmuuden tyyleistä?

Toisin kuin autoritaarinen vanhemmuus, jolle on ominaista tiukat säännöt ja korkeat odotukset, arvovaltaiseen vanhemmuuteen liittyy sääntöjen ja lämmön tasapaino. Se eroaa sallivasta vanhemmuudesta, josta puuttuu kuri ja joka johtaa usein hemmoteltuihin lapsiin. Sen sijaan sitoutumattomalle vanhemmuudelle leimaa laiminlyönti ja reagoimattomuus. Arvovaltainen vanhemmuus saavuttaa tasapainon, luo rakennetta ja samalla vaalii lapsen yksilöllisyyttä.

Mitä hyötyä arvovaltaisesta vanhemmuudesta on?

Arvovaltaisten vanhempien kasvattamilla lapsilla on yleensä korkea itsetunto, vahva itsekuri ja erinomaiset sosiaaliset taidot. He ovat usein hyviä ongelmanratkaisijoita, pystyvät tekemään vastuullisia päätöksiä ja käsittelemään haasteita tehokkaasti. Tutkimukset osoittavat myös, että nämä lapset osallistuvat harvemmin riskialttiiseen käyttäytymiseen ja menestyvät todennäköisemmin hyvin akateemisesti.

Kuinka voin harjoittaa arvovaltaista vanhemmuutta?

Arvovaltaisen vanhemmuuden harjoittaminen edellyttää selkeiden ja kohtuullisten odotusten asettamista, hyvää kuuntelijaa ja johdonmukaisen, oikeudenmukaisen kurin osoittamista. On tärkeää kunnioittaa lapsesi mielipiteitä, kannustaa itsenäisyyteen ja tarjota välittävä ympäristö. Säännöllinen kiintymyksen osoittaminen ja suullinen rakkauden ja arvostuksen ilmaiseminen ovat myös tämän vanhemmuuden avaintekijöitä.

Toimiiko arvovaltainen vanhemmuus kaikissa kulttuureissa?

Vaikka arvovaltainen vanhemmuus tunnustetaan laajalti tehokkaaksi, sen käytäntö voi vaihdella eri kulttuureissa erilaisten kulttuuristen normien, arvojen ja vanhemmuuden perinteiden vuoksi. Esimerkiksi jotkut kulttuurit voivat taipua enemmän autoritaarisiin tai salliviin vanhemmuuteen. Arvovaltaisen vanhemmuuden perusperiaatteet, kuten keskinäinen kunnioitus, selkeä viestintä sekä tasapaino sääntöjen ja riippumattomuuden välillä, voivat kuitenkin olla hyödyllisiä erilaisissa kulttuuriympäristöissä.

Ann Schreiber Linkedinissä
Ann Schreiber
kirjailija

Ann on kotoisin minnesotalaisesta, syntynyt ja kasvanut Twin Citiesin eteläpuolella. Hän on kahden aikuisen lapsen ylpeä äiti ja ihanan pienen tytön äitipuoli. Ann on ollut markkinoinnin ja myynnin ammattilainen suurimman osan urastaan, ja hän on ollut freelance-tekstikirjoittaja vuodesta 2019.


Annin teoksia on julkaistu useissa paikoissa mm healthday, FinImpact, US News & World Report ja paljon muuta.


Voit nähdä lisää Annin töitä oDesk ja LinkedIn.


Lisää kommentti

Napsauta tätä lähettääksesi kommentin

Tämä sivusto käyttää Akismetiä roskapostin vähentämiseksi. Lue, miten kommenttitietosi käsitellään.

Valitse kieli

Kategoriat